หน้าหลัก >> สินค้าและบริการ >>  บริการตรวจสอบภายใน 


BFAgroup

BFA Group

บริการตรวจสอบภายใน

เราให้บริการงานด้านตรวจสอบภายในซึ่งแบ่งเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติการ การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบและการตรวจสอบบริหารงานและตรวจสอบเฉพาะเรื่องตามที่กิจการต้องการ โดยทีมงานตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ ลดความเสี่ยงในการทุจริต ลดข้อผิดพลาดในการทำงานและช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ของการให้บริการตรวจสอบภายใน

  1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรสามารถปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อส่งเสริมให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
  3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการกำกับกิจการที่ดี
  4. เพื่อให้ผู้บริหารในระดับต่างๆได้ใช้ผลงานตรวจสอบภายในสำหรับการสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานขอบเขตของการให้บริการตรวจสอบภายใน

  สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในระบบต่างๆขององค์กร
  สอบทานและตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอและคำปรึกษาจากข้อมูลที่สอบทานรวมตลอดถึงทำหน้าที่ทดสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมขององค์กร
  จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
  เข้าร่วมประชุมหารือกัน สำหรับผลการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน


BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

ปรัชญาการทำงาน


“ สุจริต จริงใจ
      ให้บริการที่มากกว่า
ถูกต้องทันเวลา
      ลดปัญหาธุรกิจ ”


BFA Team


ข่าวบริษัท

โปรโมชั่น!!!ประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
จองประกาศหนังสือพิมพ์ ประกาศเมื่อไรก็ได้ ราคาพิเศษ 100 กรอบ 5,000 บาท เฉพาะ จองและชำระเงินวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
โปรจูงมือเพื่อนจดทะเบียนบริษัท1 แถม 1!
จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่แพ็คคู่จูงมือเพื่อนจดทะเบียน 1 แถม 1 เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกันเฉพาะจัดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
จดทะเบียนนิติบุคคล รับส่วนลดค่าทำบัญชี 10%
จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 รับสิทธิ์ส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าบริการจัดทำบัญชีล่วงหน้า 12 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินปี 2560
คําชี้แจงหลักเกณฑ์ การกําหนดและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด พ.ศ. 2561
ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต
กรมสรรพากรร่วมมือกับบริษัทเอกชน ให้บริการรับชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

บริษัท สำนักงาน บีเอฟเอ จำกัด
สำนักงานใหญ่ 1 ซอยสุทธิพงศ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 021021533 021020833 email: dunlawan@bfa.co.th
สำนักงานสาขา 295 ซอยลาดปลาเค้า55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 021021150 email: dunlawan@bfa.co.th
   Power by  Balance Figure Audit