หน้าหลัก >> สินค้าและบริการ >>  บริการจัดทำเงินเดือน 


BFAgroup

BFA Group

บริการจัดทำเงินเดือน

BFA Group มีบริการรับทำเงินเดือนให้พนักงานหรือที่เรียกว่า Payroll ซึ่งเราจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเวลาสำหรับการลงทุนในระบบงานบุคคล โดยครอบคลุมการคำนวณเงินเดือนพนักงาน สวัสดิการ และงานประกันสังคม เสมือนหนึ่งบริษัทมีฝ่ายทรัพยาการบุคคลในองค์กร

ขอบเขตของการให้บริการจัดทำเงินเดือน

  คำนวณเงินเดือน ค่าแรง และสวัสดิการพนักงานทั้งรายวันและรายเดือน ตามข้อมูลดังนี้
         รับข้อมูลรายได้เงินเดือนและรายได้ประจำอื่นตามใบแจ้งพนักงานใหม่ หรือ ใบแจ้งปรับเงินเดือน เช่น เงินเดือน ค่าสึกหรอรถยนต์ ค่าเดินทาง
         รับข้อมูลจำนวนชั่วโมงล่วงเวลาและอัตราล่วงเวลาเป็นจำนวนเท่า
         รับข้อมูลค่านายหน้า (Commission) และ ค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นจำนวนเงินตามเอกสารอนุมัติ
         รับข้อมูลเงินเพิ่มพิเศษ เงินโบนัส เป็นจำนวนเงินตามเอกสารอนุมัติ
         รับข้อมูลสวัสดิการอื่นเป็นจำนวนเงินตามเอกสารอนุมัติ เช่น ค่าเสื้อส่วนที่เกิน 2 ตัวต่อคนต่อปี
  จัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือนประจำงวด พร้อมรายงานสรุปการจ่ายเพื่อส่งทำเช็คหรือส่งธนาคาร และใบสรุปค่าใช้จ่ายสำหรับการบันทึกบัญชี
   จัดทำรายงานและนำส่งกรมสรรพากรประจำเดือนได้แก่ แบบภงด.1 และประจำปี ได้แก่ แบบ ภงด.1 ก.
  จัดทำรายงานและนำส่งสำนักงานประกันสังคมประจำเดือน ได้แก่ แบบนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตน สปส 1-10 และประจำปี ได้แก่ รายงานเงินกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก)
   จัดทำสลิปเงินเดือนส่งให้ผู้ประสานงานแจกจ่ายให้พนักงานทุกท่าน
  แจ้งรับผู้ประกันตน ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสปส.1-03 หรือ สปส.1-03/1 แจ้งลาออกผู้ประกันตน สปส.6-09 (พนักงานลาออก) ขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
  จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย 50 ทวิ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
  จัดทำสรุปการคำนวณเงินได้และภาษีประจำปีให้พนักงานทุกท่านเพื่อความสะดวกในการกรอก ภงด. 91 หรือ ภงด 90
   จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงานเมื่อมีการร้องขอ
  จัดทำหนังสือแจ้งการปรับอัตราเงินเดือน ตามเอกสารการอนุมัติ


BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

ปรัชญาการทำงาน


“ สุจริต จริงใจ
      ให้บริการที่มากกว่า
ถูกต้องทันเวลา
      ลดปัญหาธุรกิจ ”


BFA Team


ข่าวบริษัท

โปรโมชั่น!!!ประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
จองประกาศหนังสือพิมพ์ ประกาศเมื่อไรก็ได้ ราคาพิเศษ 100 กรอบ 5,000 บาท เฉพาะ จองและชำระเงินวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
โปรจูงมือเพื่อนจดทะเบียนบริษัท1 แถม 1!
จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่แพ็คคู่จูงมือเพื่อนจดทะเบียน 1 แถม 1 เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกันเฉพาะจัดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
จดทะเบียนนิติบุคคล รับส่วนลดค่าทำบัญชี 10%
จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 รับสิทธิ์ส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าบริการจัดทำบัญชีล่วงหน้า 12 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินปี 2560
คําชี้แจงหลักเกณฑ์ การกําหนดและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด พ.ศ. 2561
ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต
กรมสรรพากรร่วมมือกับบริษัทเอกชน ให้บริการรับชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

บริษัท สำนักงาน บีเอฟเอ จำกัด
สำนักงานใหญ่ 1 ซอยสุทธิพงศ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 021021533 021020833 email: dunlawan@bfa.co.th
สำนักงานสาขา 295 ซอยลาดปลาเค้า55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 021021150 email: dunlawan@bfa.co.th
   Power by  Balance Figure Audit